W toku przygotowañ do nadchodz¹cych targów E3 przypadkowo natknêliœmy siê na pewien intryguj¹cy tytu³. Dziwa nazwa projektu sk³oni³a nas do uderzenia po dalsze dane do samego producenta tego cacka. Ugo Volt. Teraz jako pierwsi mo¿emy powiedzieæ kilka s³ów odnoœnie nowego dzie³a studia Move Interactive.